Financiranje projekta / Project Funding

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), temeljni raziskovalni projekt J7-3158 (2021–2024). / The project is funded by the Slovenian Research Agency, basic research project J7-3158 (2021–2024)..

Nosilni izvajalec projekta / Applicant – Research organisation: Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici / Research Centre for Humanities, University of Nova Gorica.

Soizvajalka projekta / Participating research
organisation: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani / Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana.

Soizvajalec projekta / Participating research
organisation: Inštitut za intelektualno lastnino / Intellectual Property Institute, Ljubljana.

Soizvajalka projekta / Participating research
organisation: Raziskovalna skupina Moderne galerije, Laboratorij za nove medije / The Museum of Modern Art Research Unit, New Media Laboratory, Moderna galerija / The Museum of Modern Art, Ljubljana.